Ochrana osobních údajů | Věříme v Zábavu

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Veríme v Zábavu, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.verimevzabavu.sk . Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné informácie:  Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín, e–mail: info@verimevzabavu.sk, IČO: 46167145, DIČ: 2023253034

Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32049/R

1. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje z kontaktných formulárov
V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa, meno, telefónne číslo, mesto/obec.
Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou poskytovaných služieb.

Neplnoletí
Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

B. Štatistické údaje prezeranosti stránok
Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

2. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. 

V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, alebo obchodným zástupcom, a tento je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie ktorú ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade a platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

3. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje získané cez kontaktné formuláre na stránkach spracovávame počas poskytovania žiadanej služby - osobné stretnutie, poskytnutie informácií o produktoch a službách.

Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky služieb budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od doby vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

4. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo máte otázku ohľadom našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1A na právnom základe Oprávnený záujem.

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované.

5. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@verimevzabavu.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

6. Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.


instagram
Pružinové hojdačky pre dvoch sú výnimočnými a inovatívnymi hračkami, ktoré ...
Pružinové hojdačky pre dvoch sú výnimočnými a inovatívnymi hračkami, ktoré ......
Pružinové hojdačky sú populárnym prvkom na detských ihriskách po celom ...
Pružinové hojdačky sú populárnym prvkom na detských ihriskách po celom ......
Lanové pyramídy ponúkajú širokú škálu hier a aktivít pre deti ...
Lanové pyramídy ponúkajú širokú škálu hier a aktivít pre deti ......
Lanové pyramídy sú ideálnym miestom pre deti na rozvoj rôznych ...
Lanové pyramídy sú ideálnym miestom pre deti na rozvoj rôznych ......
Lanové pyramídy na detských ihriskách predstavujú fascinujúce herné prvky pre ...
Lanové pyramídy na detských ihriskách predstavujú fascinujúce herné prvky pre ......
Hojdačky pre deti majú bohatú históriu, ktorá siaha až do ...
Hojdačky pre deti majú bohatú históriu, ktorá siaha až do ......
Hojdačky na detskom ihrisku sú nielen zábavným prvkom, ale aj ...
Hojdačky na detskom ihrisku sú nielen zábavným prvkom, ale aj ......
Visiaca hojdačka na detskom ihrisku je jedným z najobľúbenejších herných ...
Visiaca hojdačka na detskom ihrisku je jedným z najobľúbenejších herných ......
Cvičenie na hrazde je skvelým spôsobom, ako si posilniť hornú ...
Cvičenie na hrazde je skvelým spôsobom, ako si posilniť hornú ......
Workout je komplexný spôsob fyzickej aktivity, ktorý zahŕňa rôzne cvičebné ...
Workout je komplexný spôsob fyzickej aktivity, ktorý zahŕňa rôzne cvičebné ......
Workoutové ihriská sú ideálnym miestom pre tých, ktorí chcú zlepšiť ...
Workoutové ihriská sú ideálnym miestom pre tých, ktorí chcú zlepšiť ......
Piknikový set na sedenie je ideálnym spoločníkom pre tých, ktorí ...
Piknikový set na sedenie je ideálnym spoločníkom pre tých, ktorí ......
Lavičky umiestnené okolo stromu sú elegantným spojením funkcie a estetiky ...
Lavičky umiestnené okolo stromu sú elegantným spojením funkcie a estetiky ......
Lavičky na školskom ihrisku sú dôležitým prvkom, pretože prispievajú k ...
Lavičky na školskom ihrisku sú dôležitým prvkom, pretože prispievajú k ......
Bezpečnosť je kľúčovým faktorom pri návrhu a umiestnení vežovej zostavy ...
Bezpečnosť je kľúčovým faktorom pri návrhu a umiestnení vežovej zostavy ......
Vežové zostavy na detskom ihrisku sú skvelým miestom pre deti ...
Vežové zostavy na detskom ihrisku sú skvelým miestom pre deti ......
Vežové zostavy sú nápadným stredobodom ihriska. Deti sa tu môžu ...
Vežové zostavy sú nápadným stredobodom ihriska. Deti sa tu môžu ......
Tunel na detskom ihrisku je zábavný a stimulujúci prvok, ktorý ...
Tunel na detskom ihrisku je zábavný a stimulujúci prvok, ktorý ......
Hasičské autíčko je pútavou a zábavnou súčasťou detského ihriska, ktorá ...
Hasičské autíčko je pútavou a zábavnou súčasťou detského ihriska, ktorá ......
Detské ihriská s tunelovými prvkami podporujú rôzne aspekty detského vývoja ...
Detské ihriská s tunelovými prvkami podporujú rôzne aspekty detského vývoja ......

Dětská hřiště a sportoviště nás baví!

Jsme tým nadšených lidí, kteří spojili svoji lásku k dětem s touhou vytvářet bezpečná a radostná místa pro jejich hraní. Naše firma byla založena s vizí podporovat rozvoj dětí prostřednictvím kvalitních a bezpečných dětských hřišť. K této činnosti jsme brzy přidali i podporu mladistvých, dospělých a nezapomínáme ani na naše seniory. Proto jsme do nabídky k dětským hřištím zahrnuli i workoutová hřiště, fitness stroje, venkovní posilovny nebo parkour.

Snažíme se být průkopníky v oboru, přinášející inovace a designová řešení.

Každé ráno vyrážejí naši obchodní zástupci a montéři na cesty po městech, obcích, školách a školkách naskrz celou Českou republiku, aby pro vás navrhli a zrealizovaly dětská hřiště, street workoutová hřiště, venkovní fitness stroje či posilovny anebo rozšířily již existující relaxační zóny.

Téměř každý den předáváme námi navržené a instalované certifikované herní prvky a produkty do užívání Vám, našim milým zákazníkům. Doufáme, že vám naše práce přinese radost i užitek a vykouzlí úsměv na tváři spousty dětí i dospělých.

O radost a úsměv nám jde především!

Víme, že u hřišť a sportovišť je kromě zábavy a užitku nejdůležitější bezpečnost. Dbáme vždy na to, aby naše hřiště měla vždy tyto parametry:

 • bezpečnostní zóny kolem herních prvků splňují normou dané rozměry a nepřekrývají se,
 • povrch dopadové plochy vyhovuje normě a zohledňuje kritickou výšku pádu pro každý herní prvek zvlášť,
 • materiály použité pro konstrukci, díky kvalitní povrchové úpravě, odolávají počasí,
 • všechny namáhané části jsou dimenzovány na "nešetrné" zacházení a vysokou zátěž,
 • pohyblivé části jsou kryté a mají dorazy, aby se předešlo poškození konstrukce,
 • vnější fitness stroje, street workout a parkurové sestavy, prvky a celé sestavy pro skateparky splňují bezpečnostní normy ČSN EN 1176, ČSN EN 1177, ČSN EN 16630 a ČSN EN 14974+A1 s platnou certifikací.

Svou práci bereme vážně a s láskou. Každý projekt, na kterém pracujeme, je pro nás jedinečný. Spolupracujeme s klienty s cílem porozumět jejich potřebám a vytvořit pro prostředí, které je nejen bezpečné, ale také plné radosti, sportu a dobrodružství.

Kontakt

Hřiště MATY, s.r.o.

Lidická 2006/26
Brno 602 00
Česká Republika

IČO: 24777510
DIČ: CZ24777510

Bankovní spojení:

Banka: Československá obchodní banka, a. s.
Měna: CZK
IBAN: CZ48 0300 0000 0003 2977 3519
BIC/SWIFT kód: CEKOCZPP
Číslo účtu: 329773519/0300

Naši specialisté čekají na Vaše dotazy